Maddage, Dans og Øvrigt / Generalforsamling

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Rørbæk Forsamlingshus
 
UDSKUDT TIL NÆSTE ÅR
 
Vi vil komme langt over sommeren inden vi kan afholde generalforsamling, hvorfor bestyrelsen er kommet frem til, efter megen overvejelse, at springe generalforsamlingen 2021 over, og lade det hele kører uforandret videre, indtil 2022 generalforsamlingen torsdag den 24. februar 2022. Hvis nogen vil protestere over dette, så ring venligst til bestyrelsesformand Steen Damsgaard, 4140 6892 eller skriv på rbfsh@mail.dk .
 
RØRBÆK FORSAMLINGSHUS
WWW.ST-RØRBÆK.DK
Cvr.: 354 21 408
DRIFTREGNSKAB 2020
         Indtægter:                         Kr.                         Udgifter:                                 Kr.

Forpagtningsafgift          18.000,00                 Grundskyld/Komm.afgifter  6.105,00
Udlejning lejlighed          48.000,00                  Forsikringer                      14.023,96
Medlemsbetaling            12.000,00                  Administration                   10.793,75
Kommunalt tilskud                   0,00                   Anskaf./Vedligehold          125.006,49
  Renter                                     0,00                   Udgifter lejlighed                      748,06
  Diverse                                    0,00
   Maddag overskud                 39,20                                                                               


I alt                                      78.039,20                      I alt                              156.677,26
 
Driftunderskud                      78.638,06                                                                         .
 
Balance                              156.677,26                    Balance                        156.677,26                                                STATUS pr. 31/12 - 2020

Aktiver:                                                          Passiver:
Ejendomsværdi ………. Kr. 1.100.000,00     Deposita ………………... Kr. 18.000,00
Inventar ………………... Kr.      90.410,25
Kasssebeholdning…….. Kr.        4.393,00      Egenkapital:
Saldo: Nordea normal ... Kr.      60.241,14       Pr. 1/1 2020 1.365.682,45
Hensat ………… ............Kr.       50.000,00       Resultat         - 78.638,06
Debitorer ………………. Kr.                0,00        Egenkapital:
                                                                            Pr 31/12 2020               1.287.044,39

Balance                                   1.305.044,39          Balance                       1.305.044,39
 
 
Dagsorden, jvnf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab.
4. Institutionens fremtidige virke.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
9. Eventuelt.
 
 
Forslag til punkt 5 bedes være betyrelsen i hænde senest 8 dage før, evt. på: RBFSH@MAIL.DK
 
Rørbæk Forsamlingshus | CVR: 3542 1408  | Tlf.: 47 31 08 52